امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

شرایط ثبت شرکت مجری ذیصلاح :

ثبت شرکت رهیار با کارشناسان ماهر ثبتی مفتخر هستن شما را در این امرثبتی یاری میکنند.

شرایط ثبت شرکت مجری ذیصلاح :

1 : شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد و آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی کل کشور به چاپ رسیده باشد.

2 : موضوع شرکت فقط انجام خدمات اجرای ساختمان باشد .

3 : عضویت در سازمان مهندسی ساحتمان .

4 : داشتن حداقل دونفردرشرکت بعنوان مهندس باشند .

و...

ثبت شرکت رهیار ، ثبت شرکت پیمانکاری ، شرایط ثبت شرکت مجری ذیصلاح..

ثبت شرکت رهیار هدایتگر راه شما .