امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

ثبت شرکت مجری ذیصلاح :

اشخاص سازنده ساختمان بخواهند فعالیت خود را درقراردادساختمان ارائه دهندباید شرایط خاصی را داراباشند.

 

سازندگان می بایست ابتدا نسبت به ثبت شرکت خود اقدام نمایند.

 

برای اطلاع از نحوه ی ثبت شرکت مجری ذیصلاح وسوالات مخصمص ثبتی میتوانیدبا کارشناسان ما تماس بگیرید

 

 ثبت شرکت پیمانکاری،ثبت شرکت مشاور،ثبت شرکت مجری ذیصلاح ،ثبت شرکت فوری ثبت شرکت رهیار

ثبت شرکت رهیار، ثبت شرکت مجری ذیصلاح

ثبت شرکت رهیار