امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

ثبت شرکت و برند :

افرادی ک قصدثبت شرکت دارندمیتوانند برای شرکت خودنام وبرندتجاری ثبت کنند ک مبین ومعرف آن شرکت می باشد.

ازمزایا وفوایدثبت بررندونام تجاری برای شرکت : 

1 : شرکتهایی ک تولیدکننده هستن میتوانن باثبت برند ونام تجاری محصولات خودرادربازارعرضه کنند .

2 : شرکتهایی ک قصددارندنام تجاری وبراندخودرابین المللی کنند .

و...

که ثبت رهیارباکادری مجرب وماهردرزمینه ثبت شرکت وبرند همراه شماهستن .

ثبت شرکت وبرند ، ثبت شرکت رهیار

ثبت شرکت رهیار