امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

ثبت شرکت و رتبه بندی :

عزیزانی ک شرکت ثبت شده داریدومیخواهیدرتبه پیمانکاری بگیرید ..

لازم ب ذکراست ک رتب پیمانکاری از5 شروع و با 1 تمام میشودک درصورت نداشتن رتبه

شرایط جهت اخذرتبه 5

1 : داشتن یک شرکت ثبت شده

2 :حداقل 2/3 اعضاهیات مدیره شرکت بایدحتمالیسانس فنی داشته باشنددرهیات مدیره شرکت بایدیکی ازدوحالت ذیل برقرارباشد.

الف :یک نفرنیروی فنی ومهندسی باحداقل 7 سال سابقه مستندبه بیمه ویک نفرنیروی فنی ومهندسی بدون سابقه

ب : حداقل 2 نفرنیروی فنی ومهندسی هرکدام باحداقل 3 سال سابقه مستندبه بیمه

4 :درحالت اول که شرکت یک نفرنیروی مهندسی با7 سال سابقه داردشرکت فقط میتئاندیک رشته راتقاضانماید(مثلا ابنیه ) ولی درحالتی که 2 نیروی مهندسی هرکدام با3 سال سابقه باشندمیتوانددو رشته راتقاضاکند( مثلاراه وابنیه ) 

اخذرتبه 4 ، 3 ، 2 ، 1 پیمانکاری

اخذررتبه 3 مشاوره

اخذرتبه 1 و 2 مشاوره

تنها درثبت شرکت رهیار بابهترین وماهرترین کارشناسان رتبه وگرید موسسه .

ثبت شرکت ورتبه بندی ، ثبت شرکت رهیار.

ثبت شرکت رهیار