امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

کنسرسیوم -جویئت ونچر-شعب خارجی :

برای ثبت شرکت خارجی باشخص یاشرکت ایرانی مدارک لازم به شرح ذیل می باشد:

1 : ترجمه و کپی ازتمام صفحات پاسپورت فردخارجی به گونه ای که نامبرده دارای مهر ویزای ایران باشد

2 : امضای فردخاجی درذیل اوراق ثبت شرکتهای ایران

3 : تعیین میزان سرمایه شرکت

چنانچه شریک خارجی یاشخص خارجی باشدمی توتندبه هرمقدارسهام دراختیارداشته باشد.

**********************مدارک لازم برای ثبت شرکت به گونه ای که شریک خارجی شرکت باشدبه شرح زیرمی باشد:

الف : ترجمه اصل واصل اساسنامه شرکت خارجی

ب : یک نامه معرفی نامه ترجمه و اصل شامل شامل معرفی یک نماینده جهت حضورعضویت درهیات مدیره درشرکت شرف تاسیس وحضوردرمجامع وجلسات هیات مدیره آن شایان ذکراست وهرشرکت می توتندفقط یک نماینده جهت شرکت درشرف تاسیس معرفی نمایدواختیارامضاء ذیل اوراق ثبتی ونیز اقرارنامه هیات مدیره مبنی  بردولتی نبودن شرکت خارجی ..

ثبت شرکت رهیاریکی ازافتخارات خویش براین است که قادربرانجام این گونه مواردثبتی می باشد.

ثبت شرکت رهیارثبتی نمونه درمواردثبتی شرکتها

ثبت شرکت رهیار