امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

اختراعات وتعریف اختراع:

1 : ابداع هرمحصول صنعتی جدید

2 : کشف هروسیله جدیدیا اعمال وسایل موجوده به طروق جدیدبرای تحصیل یک نتیجه یامحصول صنعتی یافلاحتی.

مدت اعتباراختراع ثبت شده :

کسی به مطابق قانون علامت تجاری واختراعات مصوب تیرماه 1310 اختراع خودرادراداره مالکیت صنعتی به ثبت زسانده وورقه اختراع دریافت نمایدوفق ماده33 قانون مذکوربنابه تقاضای مخترع به مدت 10 یا 15 یانهایت20 سال موردحمایت قانون قرارخواهدگرفت درمدت فوق الذکرمخترع بارعایت موادقانونی مجازبه هرگونه استفاده قانونی خواهدبود. بعدازانقضای مدت حمایت قانونی حتی به درخواست مخترع این مدت قابل تمدیدنخواهدبودومنافع اختراع دیگرمتعلق به شخص خاصی نیست بلکه متعلق به عموم مردم جامعه خواهدبودوهرکس می تواندبطورمجانی بدون پرداخت وجهی به مخترع ازدانش فنی آن اختراع استفاده نماید.

روشهای ثبت اختراع درایران وجهان :

به دوروش ثبت اختراع درجهان وجوددارد

الف : روش اعلامی

ب : روش تحقیقی

که ثبت شرکت رهیاراین توانایی رادرخودداردتااختراعات شمامخترعین محترم رابه ثبت برساند.

ثبت شرکت رهیارثبتی نوبن برای ثبت اختراع شما

ثبت شرکت رهیار