امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

مشکلاتی ازدیدگاه گروه ثبتی رهیارویشنهادهای اصلاحی :

سوال:

قلمرومحدودیت اختیارات مدیران درماده 105 ق . ث به اجمال برگزارشده وبه اساسنامه محول گردیده است که گاهی موجبات سواستفاده مدیران رافراهم می سازد..

نظرپیشنهادی : پاسخ :

ماده 105 ق .ث به مدیر شرکت بامسئولیت محدوداختیارات تام تعویض نموده است مگراین که اساسنامع قلمرو آن رامحدودنماید. به نظرمی رسدکه ممکن است مدیران ازاختیارات خوددر اداره امورشرکت سواستفاده نمایند به همین جهت اصلح است که محدودیتهایی درقانون تجارت همانند شرکت سهامی عام برای حفظ حقوق شرکای اقیت پیش بینی گردد.

بدین منظور ثبت شرکت رهیاربرای شماراهنودرمسیرهمواربرای شمافراهم کرده ..

ثبت شرکت رهیار

ثبت شرکت رهیار