امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

طرح صنعتی :

به زبان عادی ، درطرح صنعتی ، معمولاب شکل وظاهرکلی یک محصول اشاره دارد. گفته میشودیک مبل زمانی طرح صنعتی خوب است ک برای نشستن راحت وشکل ظاهری آن برای ماخوشایندباشد.

چه طرحی بعنوان یک طرح صنعتی قابل ثبت است :

یک طرح درصورتی قابل ثبت است که یک یاچندمورد از الزامات زیر را دارا باشد:

* طرح بایدجدیدباشد(عین ان قبل ازتاریخ تسلیم یاتقاضانامه ثبت دردسترس عموم نباشد)

*طرح بایدشخصیت فردی داشته باشد.

* طرح بایداصل باشد( طرحی اصل محسوب میشودکه ازخودطراح باشد نه کپی شده باشد)

و.....

ثبت شرکت رهیار به شما این امکان را میدهدتا طرح صنعتی خود را به ثبت برسانید.

ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت طرح صنعتی ، ثبت شرکت رهیار

ثبت شرکت رهیارثبت جدیدباطرحی نو.

ثبت شرکت رهیار