امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

تفاوت شرکتها باموسسات :

 

شرکت ها

 1: شرکت ها در مرحله ی اول به صورت شراکتی هستند. یعنی مالکان آنها حداقل دو نفر و یا بیشتر خواهند بود، پس راه اندازی شرکت توسط یک نفر امکان پذیر نخواهد بود.یک شرکتها می توانند به چند نوع شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی تقسیم گردد.
البته در بعضی از کشور های خارجی راه اندازی شرکت به صورت انفرادی هم امکان پذیر است اما در کشور ایران چنین امری امکان پذیر نیست.
حداقل مالکان شرکت ها: حداقل توسط 2 نفر (مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی) حداقل 3 نفر (سهامی خاص) و حداقل 5 نفر (سهامی عام).

2 : هدف اصلی از راه اندازی شرکت توسط چند نفر، رسیدن به سود تجاری می باشد.

مؤسسات:

1 : مؤسسات میتوانند توسط یک و یا چند نفر تشکیل شوند.

2 : هدف از راه اندازی مؤسسه توسط یک و یا چند نفر لزوماً به منظور کسب سود نخواهد بود بلکه میتواند جهت رسیدن به اهداف متفاوت و نامحدود که سودآوری و فعالیتهای اقتصادی هم می تواند جزئی از آنها باشد تاسیس می گردد که دارای مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی می باشد. مانند موسسات خیریه و یا موسسات آموزشی و...

جمع بندی تفاوت شرکتها باموسسات :
هدف از تشکیل شرکت ها عموماً تجاری است درحالیکه مؤسسات جهت اهداف متفاوت ونامحدود که سودآوری و فعالیتهای اقتصادی هم می تواند جزئی از آنها باشد ایجاد می گردند. همچنین راه اندازی شرکت ها با توجه به نوع آنها حداقل توسط دو نفر و یا بیشتر امکان پذیر خواهد بود، اما موسسات میتوانند توسط یک نفر و یا بیشتر راه اندازی شوند.

ثبت شرکت رهیاربامجرب ترین کادرمشاور درهمه مراحل ثبتی همراه شماهستن وب تمام سوالات ثبتی شما پاسخگوهستن....

ثبت شرکت رهیارراهی بسوی اینده ای روشن.

ثبت شرکت رهیار