امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

ثبت شرکت بازرگانی :

 

تعداداعضابرای ثبت شرکت بازرگانی :

حداقل 3 نفراعضا و 2 نفربازرس میخواهدکه نبایداعضا هیچ نسبت فامیلی باهم داشته باشن .

مدارک لازم برای ثبت شرکت بازرگانی :

1 : کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی پشت رو 

2 :  گواهی عدم سوء پیشینه

3 : مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

4 : وکالتنامه بنام

ثبت شرکت بازرگانی ، ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت بامسئولیت محدود

ثبت شرکت بازرگانی : حداقل سرمایه ، شرایط ثبت و...                 

   ثبت شرکت رهیار ارائه دهنده خدمات ثبتی 

ثبت شرکت رهیار