امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

ثبت شرکت لیزینگ خودرو :

 

ثبت شرکت لیزینک خودرو :

 شرکت لیزینگ خودرو

عملیات واقداماتی ک درشرکت لیزینگ خوردو انجام میشود :

اموال منقول و غیر منقول توسط شرکت لیزینگ خودرو انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طروق عقد اجاره و یا فروش قسطی انجام میپذیرد..

مشترییان  شرکت لیزینگ خودرو: 

اشخاص حقیقی و حقوقی و استفاده کننده گان از تسهیلات شرکت لیزینگ خودرو

شماعزیزانی که شرایط ومایل ب ثبت شرکت لیزنگ خوزدرو میتوانیدبرای

بامراجعه به ثبت شرکت اقدام برای ثبت نموده ..

ثبت شرکت رهیار انجام این عملیات رابرای شمافراهم نموده

  ثبت شرکت رهیار افتخارانجام این عملبات ثبتی رابرای شماعزیزان دارد...

افتخارمااعتمادشماست

ثبت شرکت رهیار