امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

دفاتر پلمپ

هر موسسه و هر شركت و هر سازماني كه مشمول قوانين ماليات باشد / بايستي از سازمان امور مالياتي دفاتر قانوني خود را جهت تحرير كليه فعاليت هاي مالي خود تحويل بگيريد .

اين دفاتر كه به دفاتر قانوني معروف هستند ( روزنامه / كل / مشاغل ) از صفحه ي 1 تا الي آخر نمراتور خورده شده و داراي شماره مسلسل و ترتيب است كه با قيطان سفيد رنگ به هم متصل شده و با مهر سربي سازمان امور مالياتي كشور پلمپ شده است تا اين اوراق از يكديگر جدا نشوند .

كليه شركتها با توجه به دستور العمل ها و آئين نامه تحرير دفاتر قانوني كليه عمليات مالي خود را بايستي به ترتيب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگي و تراشيده شدن و لاك گيري در اين دفاتر بنويسند و در انتهاي سال مالي و زماني كه مي خواهند اظهار نامه مالياتي را تحويل دهند  دفاتر پلمپ شده اي را هم كه نوشته اند براي استناد  به دارايي تحويل مي دهند.

صاحبان موسسات و شرکتها میتوانند جهت تکمیل مدارک و ثبت نام جهت دریافت دفاتر پلمب (دفاتر قانونی و تجاری) به موسسه حقوقی رهیار مراجعه کنند.

موسسه حقوقی رهیار ،ثبت شرکت در کرج ،ثبت شرکت.