امروز: سه شنبه 03 بهمن 1396
`````

تمدید برند ، تغییرات برند  و انتقال برند

 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید علامت، برند ، لوگو ، آرم و نام تجاری

برای اشخاص حقيقی :
1 ) كپي شناسنامه و كارت ملي مالك علامت
2 ) ارائه اصل يا كپی تصديق ثبت شده

برای اشخاص حقوقی :
1 ) ارائه روزنامه آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره (( دارندگان حق امضا ))
2 ) كپي شناسنامه و كارت ملي دارندگان حق امضا
3 ) ارائه اصل يا كپی تصديق ثبت شده

 


ثبت برند در کرج ، ثبت شرکت ، ثبت علامت تجاری ، مدارک  جهت تمدید برند و نام تجاری ، تمدید علامت تجاری ، ثبت لوگو ، ثبت آرم ، ثبت نام و نشان تجاری ، تمدید برند ، انتقال برند ، سایت راهنمای ثبت برند و علامت تجاری  ، ایران ، ثبت ملی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، طرح های صنعتی ، ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع ، خرید وفروش برند ، ثبت برند در کرج ، استعلام برند ، ثبت علامت تجاری در کرجتمديد علامت تجاری
با رعایت ماده‌های 126، 127، 128 و بندها و تبصره‌های موجود و ماده 131 و تبصره مربوطه ماده 132 و ماده 133 و بندها و تبصره‌های موجود ماده 134 و بندهای آن و ماده 135 و 136

تغییرات علامت تجاری
ماده 138 در خصوص کل تغییرات علامت می‌باشد، ضمنآ به تبصره‌ها توجه نمائید.
ماده 139 در خصوص انتقال علامت بحث می‌نماید و ضمنآ توجه کلی به ماده‌ها و تبصره‌های آن بشود. علی الخصوص انتقال قهری
ماده 140 در خصوص انتقال قسمتی از کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده می‌باشد و می‌بایستی توجه بیشتری به تبصره‌های آن نمود.

انتقالات علامت

درخصوص اجازه بهره برداری از علامت
رعایت مواد 141، 142، 143 و با توجه بیشتر به رعایت کامل ماده 142 در خصوص کیفیت و استاندارد بودن که می‌بایست این ماده توسط اجازه گیرنده فرآیند آن شرح داده شود و توجه به دوبند 1 و2 ماده 143 شود.

مدارک لازم در خصوص ماده 143 و تبصره‌های آن

ماده 144 که اعراض از علامت می‌باشد می‌بایستی مدارک لازم ارائه شود و ضمنآ توجه به تبصره‌های 1 و 2 ماده 144 بنماید.
ماده 145 اعلام می‌دارد در صورتی که انتقال ، اعطلاء، اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد. اصل یا رونوشت و صدق سند مربوطه که در آن شماره تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تائید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیلی برای ثبت هرگونه از تغییرات ذکر شده در ایران خواهد بود.

فصل چهارم از بخش پنجم مقررات عمومی

ماده 175 این آئین نامه در خصوص فقدان گواهی ثبت علامت می‌باشد که بعدآ بطور مفصل توضیح داده خواهد شد، ضمنآ به تبصره ماده 175 توجه شودثبت برند در کرج ، ثبت شرکت ، ثبت علامت تجاری ، مدارک  جهت تمدید برند و نام تجاری ، تمدید علامت تجاری ، ثبت لوگو ، ثبت آرم ، ثبت نام و نشان تجاری ، تمدید برند ، انتقال برند ، سایت راهنمای ثبت برند و علامت تجاری  ، ایران ، ثبت ملی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، طرح های صنعتی ، ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع ، خرید وفروش برند ، ثبت برند در کرج ، استعلام برند ، ثبت علامت تجاری در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت کرج