امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

رتبه بندی شرکت مهندسین مشاور

شرکت مهندسین مشاور به شرکتی گفته می شود که در مناقصات شرکت نموده و بر نحوه طراحی و اجرای پروژه و نظارت و مشاوره و تایید صورت وضعیت های پیمانکار فعالیت می نمایند و با پیشرفت کار پروژه صورت وضعیت تنظیم نموده و حق الزحمه دریافت می کنند.

رتبه‌ای که به یک شرکت اختصاص می‌یابد به سه عامل بستگی دارد :

1) نیروی انسانی یک شرکت و میزان سابقه کار آنها .

2) میزان سوابق شرکت و مبلغ کل قراردادهای انجام شده دولتی و خصوصی 

3) توانائی مالی شرکت که بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی شرکت محاسبه می‌شود .

 

جهت اطلاعات تکمیلی در خصوص آگاهی از نحوه رتبه بندی شرکت مهندسین مشاور به مؤسسه حقوقی رهیار مراجعه نمایید.

 

کلید واژه ها : رتبه بندی شرکت مهندسین مشاور , رتبه بندی شرکت مهندسین مشاور در کرج , ثبت شرکت در کرج , ثبت شرکت