امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

صورت جلسه تغییرات شرکت


جهت اعمال هرگونه تغییر در شرکت صورت جلسه ای تنظیم شده که توسط تمام شرکا یا سهامداران امضا می گردد. 
از جمله موارد ایجاد تغییرات در شرکت : 
- تغییر نام شرکت 
- تغییر موضوع شرکت 
- تغییر آدرس شرکت 
- افزایش سرمایه 
- کاهش سرمایه

تغییرات شرکت خود را به وکلای مجرب مؤسسه حقوقی رهیار واگذار نمایید.


کلید واژه ها : صورت جلسه تغییرات شرکت ها، ثبت تغییرات شرکت ها ، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکت