امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

روزنامه رسمی شرکت مسئولیت محدود 

در روزنامه رسمی شرکت مسئولیت محدود موارد فوق قید می شود:

1-شماره نامه و تاریخ نامه اداره ثبت 

2-شرکت مسئولیت محدود به شماره ثبت ...... و شناسه ملی .............. در تاریخ .................  ثبت گردید.

3-موضوع فعالیت شرکت ، مدت زمان فعالیت ، مرکز اصلی شرکت، مدیران شرکت و ......

 

کلید واژه ها : روزنامه رسمی شرکت مسئولیت محدود، روزنامه رسمی شرکت مسئولیت محدود درکرج، ثبت شرکت درکرج، ثبت شرکت