امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

ضوابط رتبه بندی شرکت ها 

رتبه بندی در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت  شرکت ها در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است .

از جمله فواید رتبه بندی عبارت است از:

1 - هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد. به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.

2 - سرمایه گذار با آگاهی از رتبه بندی شرکت ها و توان فنی و مالی آنها می تواند در انتخاب شرکت مناسب برای انجام پروژه خود تصمیم بهتری اخذ نماید .

3 – شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی می بایست دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشند.

4 - رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نسان دهنده نقاط ضعف و قوت آنها باشد.

برای شرکت های مشاور رتبه های 1و2 و3 تعریف می شود که بالاترین رتبه ،رتبه  1 و پایین ترین رتبه ، رتبه  3 می باشد. برای شرکت های پیمانکاری ،رتبه بندی شرکتها در 11 رشته معرفی شده و در پایه های 1و2و3و4و5 تعریف می شود که بالاترین رتبه ، رتبه  1و پایین ترین رتبه ، رتبه  5 است .

 

کلید واژه ها : ضوابط رتبه بندی شرکت ها، ضوابط رتبه بندی شرکت ها درکرج، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت