امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

فرایند ثبت علامت تجاری 

فرایند ثبت علامت تجاری

علامت تجاری به دو صورت حقیقی و حقوقی قابل ثبت است و متولی صور آن اداره مالکیت صنایع و معادن است. 

جهت آگاهی دقیق از شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری حقیق و حقوقی به مؤسسه حقوقی تمدن مراجعه فرمایید. 

کلید واژه ها : فرایند ثبت علامت تجاری، ثبت علامت تجاری درکرج، ثبت شرکت درکرج