امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

محاسن شرکت مسئولیت محدود 

از میان تمام قالب های ثبتی شرکت های مسئولیت محدود قوانین و مقررات کمتری دارند. 

از جمله محاسن شرکت مسئولیت محدود:

-این شرکت ها با دست کم دو شریک به ثبت می رسند.

-مدت زمان فعالیت آن ها نامحدود است.

-نیاز به بازرس ندارند.

-در این شرکت ها حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده است.

کلیدواژه ها : محاسن شرکت مسئولیت محدود، ثبت شرکت مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج