امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

فرق شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص 

فرق شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود

تقریبا 80 درصد شرکت ها در ایران تحت عنوان سهامی خاص به ثبت می رسند زیرا قوانین و مقررات و تعهدات آن ها از شرکت های با مسئولیت محدود بیشتر است. شرکت های سهامی خاص برای شرکت در مناقصات معتبر تر هستند. 

تقسیم سود در شرکت های سهامی خاص به نسبت سهام اما در شرکت های بامسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکا است.

حق رأی در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه است. 

کلید واژه ها: فرق شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود،شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج