امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

قوانین مربوط به ثبت شرکت 

قوانین مربوط به ثبت شرکت

شرکت قراردادی است که بین شرکا یا سهامداران بسته می شود . درواقع شرکت یک بنگاه تجاری است که اعضای آن در سود حاصل سهیم هستند .هر شرکت در راستای فعالیت خود، موظف به رعایت قوانین است مثلا :

-شرکت های بیمه ( ایرانی و خارجی) باید اصولی را که در نظامنامه آن ها از طرف وزارت عدلیه تعریف شده است، رعایت نمایند. 

-نمایندگان و یا مدیران شعب شرکت های خارجی در ایران قبل از ثبت سمت نمایندگی و مدیریت شعب نباید به فعالیت های صنعتی و یا مالی بپردازند در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد. 

کلید واژه ها : قوانین مربوط به ثبت شرکت، قوانین ثبت شرکت، ثبت شرکت درکرج