امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

رتبه بندی شرکت سهامی خاص 

رتبه بندی شرکت سهامی خاص

اکثر سازمان ها و ادارات دولتی پروژه ها و قراردادهای خود را به شرکت هایی که تخصص و توانمندی لازم را در خصوص فعالیت مورد نظر داشته باشند ، واگذار می کنند . گواهی صلاحیت نشان دهنده رتبه بندی شرکت ها براساس نظر نهاد برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است . 

در رتبه بندی شرکت ها از جمله شرکت های سهامی خاص ، چنانچه شرکت دارای پایه 5 باشد و در قالب یک رشته فعالیت نماید ، می تواند یک مهندس با 7 سال سابقه مرتبط  داشته باشد ، اما اگر در قالب دو رشته فعالیت نماید به دو مهندس با 3 سال سابقه مرتبط نیاز دارد .  

کلید واژه ها : رتبه بندی شرکت سهامی خاص ، رتبه بندی شرکت ها ، ثبت شرکت درکرج