امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص 

حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص

براساس قانون تجارت شرکت های سهامی به شرکت های سهامی عام و خاص تقسیم شده اند . 

در شرکت های سهامی خاص، سرمایه می تواند به صورت نقدی و غیر نقدی باشد . حال در صورتیکه سرمایه غیرنقدی باشد ارزش آن باید توسط ارزیاب رسمی دادگستری تعیین  شود . 

کارشناسان توانای مؤسسه حقوقی رهیار اطلاعات تکمیلی در خصوص سرمایه شرکت سهامی خاص را در اختیار شما قرار خواهند داد . 

کلید واژه ها : حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص ، سرمایه شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت درکرج