امروز: یکشنبه 19 آذر 1396
`````

مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی 

مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی برای رفع نیازهای مشترک و بهتر کردن وضعیت اقتصادی شرکا با هدف ایجاد شرایط و امکان کار برای همه ،قراردادن ابزار کار در اختیار افرادی که می توانند کار کنند اما شرایط تهیه ابزارها و وسایل مورد نیاز کار را ندارند ، تأسیس شده است . 

با ارائه مدارک زیر می توان جهت تأسیس شرکت تعاونی اقدامات لازم را انجام داد :

الف) مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و بازرسان 

ب) صورت جلسه هیئت مدیره مربوط به انتخاب رئیس ، نایب رئیس و منشی 

ج) تنظیم صورت جلسه تعیین مدیرعامل و اعضای صاحب امضا 

د) صدور مجوز ثبت شرکت تعاونی 

ه) تنظیم اساسنامه و شرکتنامه شرکت تعاونی و ارائه کپی آن ها  

                کلید واژه ها : مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت درکرج