امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

ثبت تغییرات شرکت تعاونی 

ثبت تغییرات شرکت تعاونی

بالاترین ارکان تصمیم گیرنده در شرکت های تعاونی ، مجامع عمومی عادی و فوق العاده هستند. 

مجمع عمومی فوق العاده غالبا به هنگام بروز تغییرات در شرکت ، مانند :  برکناری یا استعفای اعضای هیئت مدیره تشکیل می گردد .

 همچنین در زمان ادغام شرکت های تعاونی ، صورت جلسات ادغام شرکت ها که در مجامع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده است به همراه مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود .  

کلید واژه ها : ثبت تغییرات شرکت تعاونی ، تغییرات شرکت تعاونی ، ثبت شرکت درکرج