امروز: سه شنبه 03 بهمن 1396
`````

وظایف مدیرعامل شرکت سهامی خاص 

       مدیرعامل بودن به تصمیمات و نوع عملکرد شخص بستگی دارد . مدیرعامل موفق باید وظایفی که به

                آن محول شده را به خوبی انجام دهد و درچهارچوب ضوابط  و قوانین عمل نماید . مسئولیت مدیران شامل :

1)برقرای همامنگی بین قسمت های مختلف شرکت به منظور رفع مشکلات 

2)انجام صحیح وظایفی که اعضای هیئت مدیره تعیین نموده و تنظیم گزارشات مربوطه 

3)نظارت بردارایی و اموال شرکت     

کلید واژه ها : وظایف مدیرعامل شرکت سهامی خاص ، مدیر عامل شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت درکرج