امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

مراحل بعد از ثبت شرکت

مراحل بعد از ثبت شرکت


مدت زمان لازم برای ثبت شرکت به سرعت عمل متقاضی در ارائه مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت ، مراجعه به اداره ثبت و انتشار آگهی ثبت  بستگی دارد.
   بعد از ثبت شرکت و دریافت شماره ثبت شرکت متقاضی باید برای دفاتر مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی و ...... اقدام به عمل آورد .
کلید واژه ها : مراحل بعد از ثبت شرکت ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج