امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص 

حداق تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص


شرکت های سهامی توسط اعضای هیئت مدیره اداره می شوند که اعضای هیئت مدیره از طرف شرکت ، نماینده انجام امور شرکت هستند . انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی انجام می گیرد . در شرکت های سهامی خاص تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین نشده اما مطابق عرف نباید از 3 نفر کمتر باشد .
کلید واژه ها :  حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج