امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

انحلال شرکت مسئولیت محدود

انحلال شرکت مسئولیت محدود


انحلال شرکت مسئولیت محدود می توان بنا به موارد زیر صورت گیرد :
-    چنانچه تنها یک شریک باقی بماند .
-    هدفی که به موجب آن شرکت تأسیس شده ، امکان پذیر نباشد .
بعد از انحلال ،  شرکت در حالت تصفیه قرار می گیرد و بدین منظور شرکا یک مدیر تصفیه انتخاب می کنند .
کلید واژه ها : انحلال شرکت مسئولیت محدود ،  انحلال شرکت ،   ثبت شرکت در کرج