امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

ثبت شرکت مسئولیت محدود درکرج

ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج


از جمله مزایایی که شرکت با مسئولیت محدود برای شرکا ایجا می کند این است که :
-     تعهد آن ها را محدود به میزان سرمایه گذاری آن ها در شرکت می کند .  
-    در صورت ورشکستگی شرکت ،  شریک ورشکسته اعلام نمی شود .
-    اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود ساده تر از دیگر انواع شرکت ها است .
-    در صورتیکه تعدد شرکا بیش از 12 نفر باشد ،  هیئت ناظر تشکیل می گردد .
گذار واژه ها : ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج ،  شرکت با مسئولیت محدود ،   ثبت شرکت در کرج