امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

ثبت علامت تجاری لاتین

برای ثبت علامت تجاری لاتین بعد از تکمیل مدارک مورد نظر که شامل کارت بازرگانی ،  10 علامت و جواز صنایع و معادن است ، مدارک مذکور به اداره ثبت علائم تحویل داده شده و سپس آگهی تقاضای ثبت علامت چاپ می شود .
    گذار واژه ها : کاربرد علامت تجاری ،  ثبت علامت تجاری لاتین ،  ثبت شرکت در کرج