امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

کاربرد علامت تجاری

علامت تجاری ترکیبی از کلمه ، حرف و عدد است .  علامت تجاری می تواند شامل نقش ها و نمادهای سه بعدی باشد که معرف ویژگی ها و خدمات شرکت است . تقریبا تمام کشور ها علامت تجاری را ثبت می کنند .
گذار واژه ها : کاربرد علامت تجاری ،  ثبت علامت تجاری ،  ثبت در کرج