امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی


 نتیجه انحلال شرکت مختلط غیرسهامی ،  تصفیه و تقسیم دارایی های شرکت بین شرکا است . تصفیه در واقع عملیات وصول مطالبات ، پرداخت بدهی های شرکت و در نهایت دارایی شرکت به وجه نقد تبدیل شده و بین شرکا تقسیم می شود . جهت آگاهی بیشتر از نحوه ثبت و انحلال شرکت مختلط غیر سهامی به مؤسسه حقوقی رهیار مراجعه نمایید .
گذار واژه ها : انحلال شرکت مختلط غیر سهامی ،  انحلال شرکت ها ،  ثبت شرکت در کرج