امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی


نمونه فرم تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی در زیر ارائه داده شده است :
امضا کنندگان .......................................... شرکت  ................................ ثبت شرکت با مشخصات فوق را تقاضا می نماییم .
1-    نام شرکت : ................
2-    نوع شرکت : .....................
3-    موضوع فعالیت شرکت تعاونی : .......................................
4-    مکان و آدرس شرکت : ..........................................................
5-    اسامی مؤسسین شرکت تعاونی : .......................................................
6-    مدت شرکت تعاونی از تاریخ تأسیس : .............................................................................
7-    سرمایه شرکت : ................................................................
8-    مبلغ اسمی سرمایه هر یک از اعضا :  ....................................................................
9-    مدیران و افرادی که حق امضا دارند : ....................................................................................
10-    نحوه اولویت بندی در تقسیم سود شرکت تعاونی : .....................................................................
11-    زمان رسیدگی به حساب های شرکت : .............................................
12-     انحلال شرکت طبق قانون ماده .......................................................
13-     بازرس یا بازرسین شرکت تعاونی : ....................................................
گذار واژه ها : تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی ، اساسنامه ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت تعاونی