امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

ثبت شرکت های تعاونی


شرکت های تعاونی حداقل با 7 نفر عضوکه می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ، تشکیل می گردند و تمام یا حداقل نصف سرمایه آن به وسیله اعضا تأمین می شود . شرکت های تعاونی از ارکان زیر تشکیل شده است :
-    مجمع عمومی
-    هیئت مدیره
-    بازرس یا بازرسین
کلیه متقاضیان ثبت شرکت تعاونی ، می توانند با مراجعه به مؤسسه حقوقی دیاکو تمام امور مربوط به ثبت شرکت تعاونی را در کمترین زمان ممکن انجام دهند .
گذار واژه ها : ثبت شرکت تعاونی ، تشکیل و ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت در کرج