امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

اساسنامه ثبت شرکت تعاونی


اساسنامه ثبت شرکت تعاونی شامل 5 فصل است که در زیر به اختصار شرح داده شده است :
-    فصل اول به شرح زیر است :
ماده 1: نام و نوع شرکت
ماده 2: اهداف تعاونی
ماده 3: موضوع فعالیت
ماده 4: حوزه عملیاتی تعاونی
ماده 5 : مدت فعالیت شرکت تعاونی از تاریخ ثبت
ماده 6 : آدرس مکان اصلی شرکت تعاونی
ماده 7 : سرمایه اولیه شرکت تعاونی
ماده 8 : هر یک از اعضا ، حداقل یک سوم مبلغ سرمایه خود را در زمان تأسیس شرکت باید پرداخت نمایند .
ماده 9 :حداکثر سرمایه هر عضو از ......... درصد سرمایه کل تجاوز نکند .
ماده 10 : سهم تعاونی بانام وغیرقابل تقسیم و انتقال است . انتقال آن به اعضای واجد شرایط تنها با موافقت هیئت مدیره و با رعایت ماده 9 امکانپذیر است .


-    فصل دوم : مقررات مربوط به عضویت
-    فصل سوم : ارکان تعاونی
-    فصل چهارم : مقررات مالی
-    فصل پنجم : مقررات مختلف
گذار واژه ها : اساسنامه ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت های تعاونی ، ثبت شرکت در کرج