امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

طریقه ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت رهیار

 

شرکت تعاونی ب لحاظ نوع فعالیت به دودسته تقسیم می شود:

1 : شرکت تعاونی تولید

2: شرکت تعاونی توزیع

شرکت تعاونی به لحاظ عضویت به دوسته تقسیم میشومد

1 : شرکت تعاونی عام

2 : شرکت تعاونی خاص

مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی

 1-کپی شناسنامه و کارت ملی هیئت موسس و کلیه سهامداران

2-کپی مدارک تحصیلی هیئت موسس

3-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت هیئت موسس

4-گواهی عدم سوء پیشینه هیئت موسس

5-امضاء اساسنامه و فرم های مربوطه

ثبت شرکت رهیار با بهترین وکلای ثبتی و کار شناسان ثبتی قادر هستن تمام امور ثبتی شماراانجام دهند.

ثبت شرکت ، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت یا تعاونی درتمام نقاط ، طریقه ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت رهیار حامی راه شما