امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

ضوابط ثبت شرکت :

ثبت شرکت رهیار

 

ضوابط ومراحل ثبت شرکت :

آیامیدانیدچندنوع شرکت داریم ؟

1 : شرکت بامسئولیت محدود

2 : شرکت سهامی خاص

3 : شرکت تضامنی

4 : شرکت مختلط سهامی :

5 : شرکت مختلط غیرسهامی 

6 : شرکت نسبی

7 : تعاونی

ثبت شرکت رهیاربا بهترین کارشناس میتواند تمام کارهای ثبتی شما را درکمترین زمان انجام دهد .

ضوابط ثبت شرکت ، مراحل ثبت شرکت ، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت

ثبت شرکت رهیار