امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

ثبت شرکت فنی مهندسی :

ثبت شرکت رهیار

 

برای ثبت شرکت فنی مهندسی شرایطی وجودداردکه اعم از:

داشتن دونفرمهندس بامدرک های متفاوت

سوابق بیمه هریک حداقل سه سال

ثبت شرکت فنی مهندسی ، ثبت شرکت فنی مهندسی گاز ، ثبت شرکت فنی مهندسی خدمات ، ثبت شرکت فنی مهندسی تاسیسات ، ثبت شرکت فنی مهندسی معماری ، ثبت شرکت فنی مهندسی عمران ، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت

ثبت شرکت رهیار