امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

 

ثبت شرکت پیمانکاری :

 

ثبت شرکت رهیار

برای افرادی  که میخواهند جزشرکتهای پیمانکاری باشند ، رتبه و گرید بگیرند .

ثبت شرکت رهیار این امرثبتی رابرای شما انجام میدهد.

برای ثبت رتبه  پیمانکاری  موارد و شرایط خاصی وجود دارد:

1 : داشتن دومهندس

2 : دارا بودن بیمه برای مهندسین حداقل سه سال 

و....

ثبت شرکت مشاوره ، ثبت شرکت پیمانکاری ، ثبت شرکت فنی مهندسی ، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت رتبه بندی

 

 گروه ثبتی ، ثبت شرکت رهیار