امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

ثبت شرکت چیست :

 

ثبت شرکت رهیار

ثبت شرکت چیست :

ثبت شرکت قراردادی است که بین اشخاص حقیقی و حقوقی امضاء میشود که این قرارداد همکاری مابین اشخاص حقیقی و حقوقی است .

ثبت شرکت با توجه به موضوع فعالیت بین شرکا و سهامداران مانند ثبت شرکت بامسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص و....  و نوع چهار چوب فعالیت انها درمراحل ثبت شرکت متفاوت است .

ثبت شرکت رهیار ، ثبت شرکت ژیهات ، ثبت شرکت دیاکو ، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت چیست ، ثبت شرکت

ثبت شرکت رهیارتنهاشرکت برتر برای ثبت امورثبتی شرکت شما

 

 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت می-توانند توانایی¬های خود را اعم از سرمایه-تخصص و ارتباطات در کنار یکدیکر قرار دهند که مجموع این توانایی¬ها در کنار هم می¬بایست تحت چهارچوب خاص با عقد قراردادی مابین این افراد صورت پذیرد و شرکتها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هرکدام از انواع شرکتها شامل (مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی...) چهارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات مابین شرکاء و سهامداران و همچنین مابین شرکا و اشخاص ثالث (خارج از شرکت) را بیان می¬دارد.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت می-توانند توانایی¬های خود را اعم از سرمایه-تخصص و ارتباطات در کنار یکدیکر قرار دهند که مجموع این توانایی¬ها در کنار هم می¬بایست تحت چهارچوب خاص با عقد قراردادی مابین این افراد صورت پذیرد و شرکتها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هرکدام از انواع شرکتها شامل (مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی...) چهارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات مابین شرکاء و سهامداران و همچنین مابین شرکا و اشخاص ثالث (خارج از شرکت) را بیان می¬دارد.