امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

ثبت شرکت چندمنظوره :

ثبت شرکت رهیار

ثبت شرکت رهیاربرای کسانی که حوزه فعالیت آنها بسیارگسترده است با ثبت شرکت چندمنظوره این زمینه رابرای آنها فراهم میکندتاکاراهای خود را که مرزهای ان چه داخلی و چه خارجی نامشخص است انجام دهد..

ثبت شرکت چندمنظوره دقیقا مشابه ثبت شرکت بافعالیت تخصصی می باشد با این تفاوت که موضوع فعالیت شرکت و فرایندفعالیت چندمنظوره است . با ثبت شرکت چندمنظوره میتوان درزمینه بازرگانی ، واردات ، صادرات ، توزیع وتولید می تواندفعالیت کنند.

ثبت شرکت چندمنظوره ، ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت درکرج ،  ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت بازرگانی ، ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت رهیار