امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

 شرکت ثبت شده :

ثبت شرکت رهیار

برای این که یه شرکت به ثبت برسد: 

1 : نام شرکت بایدسه سیلابه باشد.

2 : موضوع شرکت بایدمشخص شود.

3 : بایدتعداداعضاوسهامداران وسهم هریک مشخص بشود.

4 : سرمایه شرکت مشخص باشه .

و....

اگه قصدثبت شرکت داریدمیتوانیدازمشاوره رایگان ثبت شرکت رهیارمیتوانیدبهرمندشوید..

ثبت شرکت ، ثبت برند، ثبت لوگو ، ثبت شرکت ، شرکت ثبت شده ، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت رهیار

ثبت شرکت رهیار راهی آسان برای ثبت شرکت شما