امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

ثبت شرکت تبلیغاتی :

شرایط ثبت شرکت تبلیغاتی سهامی خاص :

حداقل  3 نفرعضو و2 نفربازرس (بازرسین نباید اراعضاباشند)

حداقل سرمایه 100000 تومان

حداقل 35 درصدسرمایه نقدا پرداخت شود.

ثبت شرکت تبلیغاتی

شرایط ثبت شرکت تبلیغاتی بامسئولیت محدود

وجود حداقل 2 عضو

داشتن حداقل سرمایه اولیه 100000 تومان تعهدیاپرداخت کل سرمایه

ثبت شرکت رهیاربه شما این امکان را فراهم کرده تا شما شرکت تبلیغاتی ثبت و راه اندازی کرده وشروع ب فعالیت کنید .

ثبت شرکت تبلیغاتی ، ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت کامپیوتری ، ثبت شرکت کرج ، ثبت شرکت رهیار.